Μήκος16.5cm,πλάτος2.5cm,υψηλός21.5cm
Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να αναβοσβήνει