Μήκος13cm,πλάτος13cm,υψηλός22cm
Η ενεργοποίηση μπορεί να ανάψει και να αναβοσβήνει